98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

Doskonalenie ponadprzedmiotowe

Temat

Liczba godzin

Osoba prowadząca

koszt

Zapisy online

Jak sprawić, by statystyka służyła dydaktyce – analiza wyników egzaminu ósmoklasisty (e-learning)

20

Ilona Lewandowska

100 zł

 Ilona Lewandowska - zapisy na szkolenia

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty - czyli, jak sprawić, by statystyka służyła dydaktyce?

20

Ilona Lewandowska

100 zł

 Ilona Lewandowska - zapisy na szkolenia

Innowacja pedagogiczna krok po kroku – od pomysłu do wdrożenia

20

Ilona Lewandowska

100 zł

 Ilona Lewandowska - zapisy na szkolenia

Efektywne techniki notowania wsparciem w nauczaniu / uczeniu się uczniów (także zdalnym)

24

Wiesława Chlebowska

60 zł

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia

Od pomysłu do wdrożenia – innowacja pedagogiczna krok po kroku (e-learning)

20

Ilona Lewandowska

100 zł

 Ilona Lewandowska - zapisy na szkolenia

Zastosowanie chusty animacyjnej KLANZY w pracy z tekstem literackim

6

Wiesława Chlebowska

30 zł

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia

Jak aktywizować/ motywować uczniów podczas lekcji on-line?

10

Jadwiga Wysocka

60 zł

 Jadwiga Wysocka - zapisy na szkolenia

Świetlica i zajęcia pozalekcyjne szkolną przestrzenią czasu wolnego

18

Dorota Staszak,

Justyna Glinkowska

50 zł

 Dorota Staszak - zapisy na szkolenia

Wykorzystanie technik zarządzania czasem w pracy nauczyciela

10

Dorota Wiśniewska

30 zł

 Dorota Wiśniewska - zapisy na szkolenia (inne)

Arteterapia wsparciem w rozwijaniu kompetencji emocjonalno – społecznych

10

Wiesława Chlebowska

30 zł

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia

Usprawnianie narządu głosu

6

Dorota Staszak

40 zł

 Dorota Staszak - zapisy na szkolenia

Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w naszej szkole

4

Małgorzata Ziarnowska

20 zł

 Małgorzata Ziarnowska - zapisy na szkolenia

WODN w Sieradzu

Rozwój i awans zawodowy

Temat

Liczba godzin

Osoba prowadząca

koszt

Zapisy online

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

6

Janusz Jasiński

30 zł

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia

Dokumentacja i egzamin nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

6

Janusz Jasiński

30 zł

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia

Prawo oświatowe dla nauczycieli

6

Grażyna Raźniewska

30 zł

 Grażyna Raźniewska - zapisy na szkolenia

Zbliża się koniec stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

12

Grażyna Raźniewska

50 zł

 Grażyna Raźniewska - zapisy na szkolenia

Rozwój zawodowy nauczyciela stażysty

5

Krystyna Juźwicka

forma bezpłatna

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia - Riaz

Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

5

Krystyna Juźwicka

forma bezpłatna

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia - Riaz

WODN w Sieradzu

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Temat

Liczba godzin

Osoba prowadząca

koszt

Zapisy online

Indywidualizacji w 10 polach aktywności pracy z uczniem ze SPE, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

12

Violetta Florkiewicz

30 zł

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia rewalidacyjne, w tym inspiracje z wykorzystaniem TIK?

12

Violetta Florkiewicz

forma bezpłatna

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Koncentracja wymaga uwagi – ćwiczenia i zabawy dla uczniów z ADHD, spektrum autyzmu oraz zaburzeniami integracji sensorycznej

12

Violetta Florkiewicz

forma bezpłatna

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Alternatywne metody komunikacji - PCS, SPPE oraz nowocze-sne technologie – aplikacje, komunikatory Go Talk, TIM –  Things w pracy z uczniem o SPE, w tym ze spektrum autyzmu

15

Violetta Florkiewicz

40 zł

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Uczeń ze SPE, w tym z dyskalkulią na lekcjach matematyki.  Rozwiązania praktyczne – gry, ćwiczenia interaktywne, aplikacje

7

Violetta Florkiewicz

forma bezpłatna

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Uczeń ze spektrum autyzmu niezgrany sensorycznie – diagnoza i terapia z wykorzystaniem metody Delacato

15

Violetta Florkiewicz

40 zł

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Organizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle najnowszych rozporządzeń MEN

15

Violetta Florkiewicz

40 zł

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

WODN w Sieradzu

Biblioteka

Temat

Liczba godzin

Osoba prowadząca

koszt

Zapisy online

Papież Jan Paweł II w internetowych źródłach informacji

10

Wiesława Chlebowska

forma bezpłatna

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia (bib)

Wykorzystanie dostępnych komunikatorów i tablic wirtualnych w pracy (także zdalnej) nauczyciela bibliotekarza

10

Wiesława Chlebowska, Joanna Wójciak

30 zł

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia (bib)

Metoda biblioterapii i bajkoterapii w rozwijaniu kompetencji emocjonalno – społecznych, jak poprowadzić zajęcia zdalnie

12

Wiesława Chlebowska

40 zł

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia (bib)

Aktywny bibliotekarz – nowoczesna biblioteka

5

Barbara Modrzejewska

40 zł

 Barbara Modrzejewska - zapisy na szkolenia

Szkolna biblioteka dobrym miejscem dla młodego człowieka

5

Wiesława Chlebowska

30 zł

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia (bib)

Ewidencjonowanie darmowych podręczników

4

Wiesława Chlebowska

forma bezpłatna

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia (bib)

Praca w programie dla bibliotek szkolnych Mol Optivum i MOL NET+

4

Wiesława Chlebowska

forma bezpłatna

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia (bib)

Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów przy użyciu narzędzi krytycznego myślenia TOC

6

Wiesława Chlebowska

30 zł

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia (bib)

WODN w Sieradzu

Wychowanie i profilaktyka

Temat

Liczba godzin

Osoba prowadząca

koszt

Zapisy online

Wychowanie do wartości. Kształtowanie postawy odpowiedzialności

20

Ewa Ruszkowska

60 zł

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia (Wip)

Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem

20

Ewa Ruszkowska,

Wiesława Chlebowska

60 zł

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia (Wip)

Jak to robią najlepsi wychowawcy? Interwencja kryzysowa w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych

15

Ewa Ruszkowska

40 zł

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia (Wip)

Stres? Daję radę! O tym, jak uczyć uczniów radzenia sobie ze stresem

12

Ewa Ruszkowska

50 zł

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia (Wip)

Jak to robią najlepsi wychowawcy? Współpracujący zespół klasowy

25

Ewa Ruszkowska

70 zł

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia (Wip)

Socjometria, czyli co w klasie piszczy?

10

Ewa Ruszkowska

30 zł

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia (Wip)

Proces grupowy podstawą pracy wychowawczej. Jak reagować na niezrozumiałe / niejednoznaczne zachowania nastolatków ?

10

Jadwiga Wysocka

60 zł

 Jadwiga Wysocka - zapisy na szkolenia

Jak dogadać się z 30 nastolatkami i ich rodzicami?

6

Agata Janiak

30 zł

 Agata Janiak - zapisy na szkolenia

Oto Ja. Krótki trening otwartości i autoprezentacji

15

Ewa Ruszkowska

40 zł

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia (Wip)

Szkolna Interwencja Profilaktyczna (część II) . Interwencja wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi

16

Ewa Ruszkowska,

Małgorzata Bednarczyk

60 zł

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia (Wip)

Akademia wychowawców – otwarte wystąpienia

7 x 3 h

Ewa Ruszkowska

forma bezpłatna

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia (Wip)

Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

20

Andrzej Kołodziejczyk

270 zł

 Andrzej Kołodziejczyk - zapisy na szkolenia

Mobbing i dyskryminacja w grupie klasowej – sposoby przeciwdziałania

6

Małgorzata Bednarczyk

30 zł

 Małgorzata Bednarczyk - zapisy na szkolenia