98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Anna Kowalczyk
Kategoria:

Scenariusz lekcji biologii dla uczniów klasy VII, szkoły podstawowej przygotowany w celu wprowadzenia zagadnień związanych z funkcjonowaniem zmysłów oraz doskonalenie stosowania metody naukowej podczas przeprowadzania doświadczeń.
TEMAT: Doświadczenia na zmysłach.

Podstawa programowa dla ośmioletniej szkoły podstawowej
Cele kształcenia– wymagania ogólne:
II. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń; wnioskowanie w oparciu o ich wyniki.
Uczeń:
1) określa problem badawczy, formułuje hipotezy, planuje i przeprowadza oraz dokumentuje obserwacje i proste doświadczenia biologiczne;
2) określa warunki doświadczenia, rozróżnia próbę kontrolną i badawczą;
3) analizuje wyniki i formułuje wnioski.
IV. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych.
Uczeń:
1) interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo¬ skutkowe między zjawiskami, formułuje wnioski;
2) przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi. Treści kształcenia – wymagania szczegółowe:
III. Organizm człowieka.
10. Narządy zmysłów.
Uczeń:
5) przedstawia rolę zmysłów równowagi, smaku, węchu i dotyku; wskazuje umiejscowienie receptorów właściwych tym zmysłom oraz planuje i przeprowadza doświadczenie sprawdzające gęstość rozmieszczenia receptorów w skórze różnych części ciała.

Otwórz cały scenariusz - wersja .docx; wersja .pdf

Anna Kowalczyk
Kategoria:

Scenariusz lekcji biologii dla klasy VII z uwzględnieniem wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych.
TEMAT: Budowa i rola układu pokarmowego.

WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Uczeń:
• rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) elementy układu pokarmowego; przedstawia ich funkcje oraz określa związek budowy tych elementów z pełnioną funkcją;
• rozpoznaje (na schemacie, rysunku, modelu, według opisu itd.) rodzaje zębów oraz określa ich znaczenie w mechanicznej obróbce pokarmu;
• przedstawia miejsca trawienia białek, tłuszczów i cukrów; określa produkty tych procesów oraz podaje miejsce ich wchłaniania;

Otwórz cały scenariusz - wersja docx; wersja pdf