98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

(...)

§ 12.

1. W publicznej placówce doskonalenia zatrudnia się:
1) nauczycieli-konsultantów;
2) specjalistów niebędących nauczycielami.

2. Na stanowisku nauczyciela-konsultanta może być zatrudniony nauczyciel posiadający:
1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
3) co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.

3. Na stanowisku specjalisty może być zatrudniona osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz posiada przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych publicznej placówki doskonalenia.

4. W publicznej placówce doskonalenia mogą być zatrudnieni nauczyciele-doradcy metodyczni.

5. W publicznej placówce doskonalenia zatrudnia się ponadto pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracji i obsługi.

(...)

§ 24.

1. Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;
2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
3) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

2. Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:
1) udzielanie indywidualnych konsultacji;
2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-
wychowawczą nauczycieli;
4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2.

§ 25.

1. Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem § 26 i § 27.

2. Kurator oświaty może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi zatrudnionemu w szkole lub placówce, który posiada:
1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
3) co najmniej dobrą ocenę pracy;
4) udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
5) kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne;
6) umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

3. Zadania doradcy metodycznego są realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zawieranej na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego.

4. Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego

5. Kurator oświaty, powierzając nauczycielowi zadania doradcy metodycznego, wskazuje publiczną placówkę doskonalenia prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego, w której nauczyciel-doradca metodyczny będzie zatrudniony, i określa:
1) szczegółowy zakres zadań nauczyciela-doradcy metodycznego;
2) okres powierzenia zadań doradcy metodycznego i wymiar zatrudnienia w placówce doskonalenia, zgodnie z ust. 3 i 4.

6. Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

7. Przed przedłużeniem powierzenia zadań doradcy metodycznego kurator oświaty zasięga opinii dyrektora publicznej placówki doskonalenia, w której nauczyciel-doradca metodyczny jest zatrudniony. Opinia zawiera ocenę sposobu realizacji zadań powierzonych nauczycielowi-doradcy metodycznemu oraz okres ich realizacji.

8. Nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań doradcy metodycznego sprawuje dyrektor publicznej placówki doskonalenia, w której nauczyciel-doradca metodyczny jest zatrudniony. W ramach sprawowanego nadzoru uwzględnia się opinie nauczycieli korzystających z pomocy nauczyciela-doradcy metodycznego.

9. W przypadku niewywiązywania się nauczyciela z powierzonych mu zadań doradcy metodycznego kurator oświaty, na wniosek dyrektora publicznej placówki doskonalenia, w której nauczyciel-doradca metodyczny jest zatrudniony, może cofnąć powierzenie zadań doradcy metodycznego.

10. Kurator oświaty przygotowuje plan sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa, w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia, biorąc pod uwagę:
1) liczbę nauczycieli poszczególnych specjalności w województwie;
2) potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego;
3) konieczność zapewnienia nauczycielom równego dostępu terytorialnego i przedmiotowego do doradztwa metodycznego na terenie województwa.

11. W planie sieci doradztwa metodycznego, o którym mowa w ust. 10, wskazuje się:
1) liczbę nauczycieli-doradców metodycznych poszczególnych specjalności;
2) placówki doskonalenia, w których nauczyciele-doradcy metodyczni będą zatrudnieni, ze wskazaniem ich specjalności.

12. Kurator oświaty publikuje na stronie internetowej kuratorium oświaty wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych.

13. Plan sieci doradztwa metodycznego, o którym mowa w ust. 10, uwzględnia również, stosownie do potrzeb, doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym.

14. W zakresie, o którym mowa w ust. 13, kurator oświaty współpracuje z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

(...)