Doradztwo metodyczne
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Platformy

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Październik 2020 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 40 1 2 3
week 41 4 5 6 7 8 9 10
week 42 11 12 13 14 15 16 17
week 43 18 19 20 21 22 23 24
week 44 25 26 27 28 29 30 31

Klauzula informacyjna

(...)

§ 12.

1. W publicznej placówce doskonalenia zatrudnia się:
1) nauczycieli-konsultantów;
2) specjalistów niebędących nauczycielami.

2. Na stanowisku nauczyciela-konsultanta może być zatrudniony nauczyciel posiadający:
1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
3) co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.

3. Na stanowisku specjalisty może być zatrudniona osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz posiada przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych publicznej placówki doskonalenia.

4. W publicznej placówce doskonalenia mogą być zatrudnieni nauczyciele-doradcy metodyczni.

5. W publicznej placówce doskonalenia zatrudnia się ponadto pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracji i obsługi.

(...)

§ 24.

1. Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;
2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
3) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

2. Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:
1) udzielanie indywidualnych konsultacji;
2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-
wychowawczą nauczycieli;
4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2.

§ 25.

1. Zadania doradcy metodycznego powierza nauczycielowi kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę publicznej placówki doskonalenia, w której doradca ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem tej placówki, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem § 26 i § 27.

2. Kurator oświaty może powierzyć zadania doradcy metodycznego nauczycielowi zatrudnionemu w szkole lub placówce, który posiada:
1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
2) stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
3) co najmniej dobrą ocenę pracy;
4) udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
5) kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne;
6) umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

3. Zadania doradcy metodycznego są realizowane przez nauczyciela w ramach dodatkowej umowy o pracę w publicznej placówce doskonalenia prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zawieranej na okres, na który zostały mu powierzone zadania doradcy metodycznego.

4. Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce i w publicznej placówce doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonego na podstawie art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego ze specjalnością nauczyciela-doradcy metodycznego

5. Kurator oświaty, powierzając nauczycielowi zadania doradcy metodycznego, wskazuje publiczną placówkę doskonalenia prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego, w której nauczyciel-doradca metodyczny będzie zatrudniony, i określa:
1) szczegółowy zakres zadań nauczyciela-doradcy metodycznego;
2) okres powierzenia zadań doradcy metodycznego i wymiar zatrudnienia w placówce doskonalenia, zgodnie z ust. 3 i 4.

6. Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy lata.

7. Przed przedłużeniem powierzenia zadań doradcy metodycznego kurator oświaty zasięga opinii dyrektora publicznej placówki doskonalenia, w której nauczyciel-doradca metodyczny jest zatrudniony. Opinia zawiera ocenę sposobu realizacji zadań powierzonych nauczycielowi-doradcy metodycznemu oraz okres ich realizacji.

8. Nadzór pedagogiczny nad realizacją zadań doradcy metodycznego sprawuje dyrektor publicznej placówki doskonalenia, w której nauczyciel-doradca metodyczny jest zatrudniony. W ramach sprawowanego nadzoru uwzględnia się opinie nauczycieli korzystających z pomocy nauczyciela-doradcy metodycznego.

9. W przypadku niewywiązywania się nauczyciela z powierzonych mu zadań doradcy metodycznego kurator oświaty, na wniosek dyrektora publicznej placówki doskonalenia, w której nauczyciel-doradca metodyczny jest zatrudniony, może cofnąć powierzenie zadań doradcy metodycznego.

10. Kurator oświaty przygotowuje plan sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa, w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia, biorąc pod uwagę:
1) liczbę nauczycieli poszczególnych specjalności w województwie;
2) potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego;
3) konieczność zapewnienia nauczycielom równego dostępu terytorialnego i przedmiotowego do doradztwa metodycznego na terenie województwa.

11. W planie sieci doradztwa metodycznego, o którym mowa w ust. 10, wskazuje się:
1) liczbę nauczycieli-doradców metodycznych poszczególnych specjalności;
2) placówki doskonalenia, w których nauczyciele-doradcy metodyczni będą zatrudnieni, ze wskazaniem ich specjalności.

12. Kurator oświaty publikuje na stronie internetowej kuratorium oświaty wykaz publicznych placówek doskonalenia na terenie województwa, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli-doradców metodycznych.

13. Plan sieci doradztwa metodycznego, o którym mowa w ust. 10, uwzględnia również, stosownie do potrzeb, doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym.

14. W zakresie, o którym mowa w ust. 13, kurator oświaty współpracuje z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

(...)

 

Copyright 2020 WODN w Sieradzu