98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

WODN w Sieradzu
Odsłony: 1036

Wyniki badań ogólnopolskich i międzynarodowych

Serdecznie witam Państwa w nowym roku szkolnym 2019/2020. Roku, w którym jednym z priorytetów MEN jest „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych”, priorytet dotyczący wychowawczo-profilaktycznego obszaru pracy każdego nauczyciela.

Do 30 września kończymy pracę nad programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły lub placówki, obowiązującym w bieżącym roku szkolnym.

Polecam uwadze Państwa wyniki ogólnopolskich i międzynarodowych badań poświęconych zdrowiu oraz problemowym zachowaniom dzieci i młodzieży. Mogą być one uwzględnione przy opracowywaniu diagnoz czynników ryzyka i czynników chroniących rozwój, w środowisku szkoły, oraz wskazywać kierunki działań prozdrowotnych placówki.

Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii https://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545 prezentuje następujące badania:

• "Młodzież 2018." Fundacja CBOS we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2019 r.
• "Analiza jakościowa stylu życia 17-18-letnich użytkowników substancji psychoaktywnych, wzorów i motywów używania substancji oraz innych zachowań problemowych." Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2019 r.
• "Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych i problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. Badania mokotowskie 2016." Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2017 r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji https://www.ore.edu.pl/2018/10/badania-o-zachowaniach-problemowych-dzieci-i-mlodziezy/ prezentuje następujące wyniki badań:

• Patotreści w Internecie. Raport o problemie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Puzzle Research, Warszawa 2019
• Zdrowie uczniów na tle nowego modelu badań HBCS. J. Mazur, A. Małkowska-Szkutnik, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2018
• Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci. Raport z badań. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa 2018
• Dzieci się liczą. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce. Sajkowska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa 2017
• Monitorowanie zachowań ryzykownych, zachowań nałogowych i problemów zdrowia psychicznego 15-letniej młodzieży. K. Ostaszewski, IPiN, Warszawa 2017
• Mapa czynników ryzyka i chroniących młodzież przed zachowaniami ryzykownym. Raport I , M. Łoś, S. Grzelak, A. Balcerzak, A. Hawrot, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Warszawa 2017 (pdf. 4,43 MB)
• Jak badać szkolne czynniki ryzyka i ochrony? Raport II, M. Łoś, A. Hawrot, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Warszawa 2017 (pdf. 2,97 MB)
• Profilaktyczny potencjał szkół. Raport III, Łoś, S. Grzelak, A. Balcerzak, A. Hawrot, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, Warszawa 2017 (pdf. 972 KB)
• NASTOLATKI 3.0 Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach, NASK, Warszawa 2016 (pdf. 1,0 MB)
• THE 2015 ESPAD REPORT. Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs http://www.espad.org/report/home/

Jednocześnie zachęcam Państwa do kontaktu z nami, celem konsultacji indywidualnych, wspierających planowanie działań wychowawczo-profilaktycznych po przeprowadzonej diagnozie.

Ewa Ruszkowska

Kategoria: